.............................QUAN VEIGATZ EN ISTE BLOG UNA PAROLA D´ATRA COLOR... PUNCHATZ DENCIMA YE UN ENRASTRE!!

DECLARACIO DE MEQUINENSA ( 1 de febrer de 1984)

Reunits a Mequinenza, representants dels ajuntaments aragonesos: Areny, Benavarri, Bonansa, Montanui, Pont de Muntanyana, Tolba, Saidí, Fraga, Torrent de Cinca, Mequinensa, Nonasp, Fabara, Calaceit, Vallderroures,La Codoñera i Valljunquera, baix la presidéncia del conseller de cultura de la Diputació General d'Aragó D. José Bada Paniello

SOM CONSCIENS de la importancia de historica que té aquesta primera trobada d´Alcaldes i consellers de la zona catalano-parlant d´Aragó.

RECONEIXEM que dintre de la nostra Comunitat Aragonesa es parlen diferents llengües i que la llengua catalana que es parla a la franja Oriental pertany al patrimoni cultural d´Aragó.

REBUTGEM Les denominacions despectives de chapurreau i d`altres paregudes que encara s´pliquen a la nostra llengua materna

DECLAREM:

1º .- Que és urgent desenvolupar l'Estatut D'Autonomia d'Aragó pel que fa a la conservació i estudi de les nostre modalitats lingüístiques.

2º .- Que és urgent desenvolupar mides concretes per a aconseguir la normalització lingüista d'Aragó, i que, en el cas de la llengua catalana, significa acceptar com a norma la gramàtica catalana, sense menyspreu de les peculiaritats lingüístiques de cada poble o comarca.

PROPOSEM:

1º .- Accelerar les gestions davant del Ministeri d'Educació i Ciència per a que el Català pugui ser ensenyat com assignatura optativa, i per ara en fase experimental, a les escoles i centres d'Ensenyament dels municipis de la Franja Oriental d'Aragó que ho demanin.

2º .- Que la Diputació General d'Aragó done suport i foment a la producció literària autòctona i a tots aquell estudis i tesis que tracten de la problemàtica sociolingüística de la Franja Oriental d'Aragó.

3º .- Que la Universitat de Saragossa, dins dels seus Plans d'Estudis i d'Investigació es faci càrrec de les necessitats culturals i lingüístiques d'Aragó.

Per la nostra part, ENS COMPROMETEM a fomentar l'us public del català als nostres pobles, rotulació bilingüe de carrers i places, edictes, mitjans de comunicació, et...

SOM PLENAMENT CONSCIENTS que la integració cultural i política d'Aragó no és possible sense que a tots els aragonesos reconeixien com a pròpia la riquesa cultural y lingüística de la Franja Oriental d'Aragó

Mequinensa, 1 de febrer de 1984
Mas platero l´augua, lo que charran u dixan de charrar, estoi que lo tienen PROU CLARO.

1 comentario:

Onset dijo...

Lo tienen prou claro. Tamién os d'El Campell (http://www.alcampell.net/). O imbento ixe nuebo ye de fa 10 u 12 años, nomás. Y lo tiene prou claro tamién a Universidad de Zaragoza (como o post que he meso en o mío blog). Cal tirar enta debán por l'aragonés y por o catalán.