.............................QUAN VEIGATZ EN ISTE BLOG UNA PAROLA D´ATRA COLOR... PUNCHATZ DENCIMA YE UN ENRASTRE!!

BACANZAS

Ya feba diyas que no escribiba cosa. Talmen una mica de galbana apañada con una mica de quefers son o charapote ideyal ta no lebar un blog como “o superior cherarquico espritual de millons de collas de presonas” manda.

Antimas, fendo onor a Murphy y a suyas leis, cuan mas quereba escribir, menos podeba.

Tot isto prenzipia a meyaus de Mayo cuan ya yera de plen en a campaña d'a Renda, y por suerte eba de treballar dica os cabos de semana. Asinas que aqueferau diya e nuei, maitin e tardi, sisquiera o nuebo blog podeba autualizar. Con tot e con ixo considero un esito as dos pregunteas que me fizioron e o numero de bisitas. (E un fracaso de raso o numero de dentradas.) O millor ye que esbiellando cada añada a informazion podre poquet a poquet enamplar o blog d'a Renda. (Cal pensar tamien que ta un friki dos bisitas ya estarian un esito)

E como tot tiene a suya fin, e no bi ha treballo que 100 diyas dure (100 añadas nomas t'as malautías), en Chulio bacanzas obligadas dica un nuebo treballo que nomas “o superior cherarquico espritual de millons de collas de presonas” sabe cuan plegara.

Dica ixe inte, soi por o Païs Lliones, por as tierras d'a lola d'a mia nobia.

Ayer estie en Riaño, atro poliu lugarin d'a montaña afogau por un entibo en 1987. Feba lo menos 6 añadas que no i yera por ixa redolada. A bisita teneba a platera intinzion de beyer isto:

Ye o folleto informatiu d'o Museo Etnografico en Luenga Llionesa.


LLÏONES

Dimpues de prebar begadas e begadas durante bels diyas, no bi ha traza de beyer a cadena CYL8 (Castiella e Llion 8). Ista ye a segunda cadena autonomica e toz os diyas podez beyer-ie o “XORNAL INFORMATIVU EN LLINGUA LLÏONESA” a meya ta las onze d'o maitin.

Estoi que Aragon TB caldria prener iste buen exemplo.

No hay comentarios: