.............................QUAN VEIGATZ EN ISTE BLOG UNA PAROLA D´ATRA COLOR... PUNCHATZ DENCIMA YE UN ENRASTRE!!

DENDE MEQUINENSA DICA ZARAGOZA
Os SILUROS son remuntando l´Ebro.Me deziban que a chen s´estaba en o puen de piedra mirando-se o siluros minchar-se as palomas posadas en as marguins, pero dica no beyer iste bideo, cuasi ni me lo creyeba.

Encara que leigo por a rete, sobre a suya introduzion, que os Siluros dica 1973 no yeran por auguas de l´Ebro, creigo que cuasi dos decadas antis ya i yeran.
Tamien dizen que a introduzion yera ta controlar a poblazion de carpas e o problema d´a salubridat d´as auguas, pero plegan siempre charrando d´o turismo que trayó...

Dica fa unas añadas nomas podebanos localizar o Siluro en Auguas d´os pantanos de Mequinensa e Riba-Roja e una miqueta en as auguas d´o rio Segre.
Iste mostro s´alimenta prenzipalmen de Carpas, e cuan prenzipia a mancar o suyo alimento, no dandalea en remontar as aguas ta trobar-ne. Encara que si tiene fambre se mincha lo que siga.

E digo mostro porque remero a mi Pai dizir-me que a chen que treballaba en a construzion d´o Pantano, baxo l´augua, se ficaban en unas gayolas d´ixas ta tiburones porque beyeban unos bicharracos esmesuraus.


Ye fazil de prexinar o miedo de treballar t´o canto d´istos pexes.