.............................QUAN VEIGATZ EN ISTE BLOG UNA PAROLA D´ATRA COLOR... PUNCHATZ DENCIMA YE UN ENRASTRE!!

A BARCA DE CANDESPINA


Aqui tos dixo as Fotos d´a Barca Candespina y os camins d´arredolada.
Informazion d´a GR99 AQUI

ALMENDRERAS EN FLOR


As Almendreras ya escomezipian a estar en flor, a ribera l´Ebro a reberdear y d´ixas trazas parixe que l´ibierno mos dixara mas luego que no tardi!

A beyer si maitin de maitins no soi masiau galban y m´en boi a fer-le unas fotos a la barca Candespina.Con isto d´a GR 99, os camins per an goso d´ir en bezicleta os son dexando bien pinchos. (Cal dizir que bel troz de camin, en dos añadas y muitismas riadas, no bi han escoscao ni miaja, has de baxar d´a bezicleta ta pasar per asti, pero asinas ye a naturaleza, y os camins que son dentro do cauz natural.)


CARNABAL DE BIELSA


CHUEBES LARDERO!!Güe ye Chuebes Lardero, diya que siñala o prenzipio d´as garrastolendas. Siguira a ista calendata o Miercoles de Zenisa y dimpues o Domingo, o cuaranteno diya ta Pascua, siñalara o prenzipio d´a Cuaresma.
Tot isto se calcula entazaga!!
A Pascua de Rebilcanza ye o primer Domingo chusto dimpues d´a primera Luna plena posterior a l´equinozio d´a primabera.
Por ixo totas añadas caye en distintas calendatas!

De totas trazas...
O millor: a mia brenda!!Tortiella, lenguaniza y o pan espezial de Chuebes Lardero.
(Ye curioso... en Zaragoza no remero de beyer que feban pan espezial ta Chuebes Lardero.)

A FERIETA D´AINSA


DOMINGO 1 FEBRERO

* 7 H: Foguereta n´a Plaza.

* 11 H: Reparto d´o caldo de Gallina de Sobrarbe.
* 11.30: I Concurso contrimuestra de caza de silbions con cans, (Fundon d´o castiello).* 12 H. Taller d´o gusto: Lo silbion y os sentius.
Puesto: Sala Estrabillas. Castiello d´Ainsa.
Ponen: Restaurante Lillas Pastia de Huesca.“Elaboracions contimparatibas d´a cozina con silbion.” Carmelo Bosque, cozinero d´o Restaurante Lillas Pastia, Huesca. (1 Estrela Michelin)
* 14 H: Tastet de betiella de raza perinenca patrozinau per ASAPI.