.............................QUAN VEIGATZ EN ISTE BLOG UNA PAROLA D´ATRA COLOR... PUNCHATZ DENCIMA YE UN ENRASTRE!!

CHUEBES LARDERO!!Güe ye Chuebes Lardero, diya que siñala o prenzipio d´as garrastolendas. Siguira a ista calendata o Miercoles de Zenisa y dimpues o Domingo, o cuaranteno diya ta Pascua, siñalara o prenzipio d´a Cuaresma.
Tot isto se calcula entazaga!!
A Pascua de Rebilcanza ye o primer Domingo chusto dimpues d´a primera Luna plena posterior a l´equinozio d´a primabera.
Por ixo totas añadas caye en distintas calendatas!

De totas trazas...
O millor: a mia brenda!!Tortiella, lenguaniza y o pan espezial de Chuebes Lardero.
(Ye curioso... en Zaragoza no remero de beyer que feban pan espezial ta Chuebes Lardero.)

No hay comentarios: